Short set up on USDJPY

Nathan Bray
USDJPY
·
Nov 12 2021